Klubbledermøte og Forbundsting, DSSN

Hitfactor var tilstede på både forbundsting og klubbledermøte, og har her skrevet et uoffisielt referat. Hold utkikk etter DSSN sitt eget referat på DSSN.no for fullstendig referat, dette er kun ment som informasjon til dere, skyttere.

Klubbledermøte 27.2.2016

Informasjon fra RD

 • ERC 2018 i Danmark
  RD spør etter følgende hjelp via Danmarks forbund:
  Tegne, bygge og rive 6 stager.
  Det skal gjennomføres på sommeren.
  Jobbes med muligheter for å dekke reise og boutgifter. Men dette er ikke avklart pr i dag.
 • Nordiske mesterskap 2 stk pistolstevner:
  Open og Prod sammen. Standard, Classic, Revolver sammen. 1 stk riflemesterskap.
 • WRC 2019
  Norge kan søke om å få VM i Rifle i 2019, og dette må mest sannsynligvis søkes på under EM Pistol i Ungarn i oktober. Det settes ned en komite for å begynne å se på banemuligheter.

Presidenten informerer

 • Informasjon om skyteprogrammer
  Innføring av Classic i DSSN. Det har vært møter med POD, og styret har utarbeidet et dokument som viser en oversikt over skyteprogrammer i DSSN. Dette dokumentet har vært til høring hos forskjellige våpenkontor, men POD har ikke respondert. Styret har en løpende dialog der de til stadig purrer på POD.
 • Presentasjon av strategiplan
  Store deler av strategiplanen er å være mer synlig, og fremme sporten i et positivt lys.

Camp Villmark, Villmarksmessen

Camp Villmark skal etter planen holdes under Villmarksmessen, 31.03.2016 til 03.04.2016. Her skal det fokuseres på informasjon om forbundet. Det er her ønskelig med skyttere i landslagsuniform med rigg og magasiner (uten våpen), samt RO’er og IROA med uniform, timere o.l. for å skape et samtalegrunnlag og blikkfang/interessevekker.
RD er ansvarlig for gjennomføringen, og ønsker skyttere som kan bidra til denne eksponeringen på Villmarksmessen.

MVA-kompensasjonsordning

Kasserer informerer
Kulturdepartementet har en avtale med Norsk tipping for å betale tilbake moms til klubbene.
Et kriterie som må oppfylles for å kunne søke om refusjon, er at klubben er registrert i frivillighetsregisteret.
Det er to forskjellige typer skjemaer, der DSSN har valgt den forenklede modellen som gir en refusjon på 7%.

Informasjon fra NROI

NROI-leder Lars Sand informerer:
Det har blitt deltatt på og avholdt 5 stk. NROI Level 1 seminar i Norge samt ett i Danmark.
Det er 264 stk. godkjente RO-er pr 31.12.2014. Lista over RO-er skal ryddes i løpet av kort tid.

NROI ønsker skriftlige tilbakemeldinger på godkjenningskurset for å kunne videreutvikle dette.

Leder informerer om at det er en utfordring å skaffe nok RO-er til Level 3 matcher andre steder enn på Østlandet, og at det i 2016 er ønskelig at det prøves ut med reisestøtte til RO-er på 3 matcher, som hittil er OSS, Viking og MSS.

Norge, Sverige, Danmark og Finland ønsker å samarbeide tettere, og dette har blant annet resultert i felles skjorter og capser for alle de nordiske landene.

Medlemskap DSSN

Kasserer informerer:
Det er en utfordring med dagens innbetalingssystem og forbundet har ikke kontroll på hvem som har betalt klubbkontingent. Alle som blir meldt ut av DSSN eller en klubb blir rapportert inn til Politiet hvis medlemmet har ervervet våpen med bakgrunn av DSSN skyteprogram. Forslaget er at de som ikke har betalt kontingent på to år skal bli kastet ut av forbundet.

Det blir informert om at det er gode muligheter for å sjekke betaling av kontingent opp mot deltakerliste i SSI på Level 3.

Klassifisering

Kristiansand Pistolklubb fremmer et forslag om å premiere i de forskjellige klassene på Level 3 for å øke interessen for enkeltpersoner å delta på større konkurranser. Det diskuteres om et nasjonalt klassifiseringssystem, og det blir snakket om å bruke ICS systemet til IPSC. Dette gir både nasjonal, og internasjonal klassifisering. Det blir da oppfordret til at skyttere selv skal lage alias i ICS, og at klubbene i Norge kan sette opp egne internmatcher med klassifiseringsstager for å raskt kunne klassifisere skyttere i ICS.

NM-Påmelding

Det diskuteres om påmelding til NM skal åpnes kun for den divisjon som det er NM i, og om denne begrensningen skal vare i en uke etter at påmeldingen åpner før resterende divisjoner kan melde seg på match.

Kurs av nye skyttere

Momenter som ble diskutert: En klubb sender liste til Politiet for å verifisere at de er potensielle for å bli godkjent til å erverve våpen. Alle som ikke har våpenutdanning i forkant skal gjennomføre grunnkurset først før de gjennomfører IPSC godkjenningskurs. Styret skal utarbeidet et forslag til forbundstinget i 2017. Det vil komme retningslinjer fra styret som skal fungere inntil da. Bakgrunnen for et felles reglement, er at man vil unngå at en uønsket person skal gå fra klubb til klubb for å skaffe seg dette kurset.

Skal klubbene kreve inn forbundskontingent fra medlemmene?

Utfordringen er å holde kontroll på hvem som har betalt inn forbundskontingent for klubbene samtidig som det er en utfordring for klubbene å vite hvem som har betalt forbundskontingent.

Felles NM 2017, inntil to stykker

Det diskuteres om det skal gjennomføres 2 stk. NM i 2017.
NM Open og Standard.
NM Production, Revolver og Classic.
Diskusjonen går i salen, og det blir på en måte enighet om å gi dette et forsøk i 2017.
Styret skal også se på muligheter for en Norgescup hvor de resterende Level 3 matchene inngår i. Formålet med NorgesCup er å få deltagere til de «grisgrendte strøk», som kan slite med rekruttering/deltagelse på sine Level 3. Det vil derfor være en ekstra gulrot for skyttere som ligger an til å vinne sin klasse og en eventuell pengesum, å for eksempel reise til nordnorge for å delta på ett L3 stevne.

Æresmedlemmer i DSSN

Styret ønsker å lage vedtekter for æresmedlemskap i DSSN. Det kommer forslag fra salen om «Årets ildsjel» som en årlig utmerkelse, da æresmedlem bør være en tittel som henger eksepsjonelt høyt.

Valgkomite

Det må utarbeides retningslinjer for hvordan valgkomiteen skal gjennomføre sitt arbeid. Det blir foreslått å se hvordan andre organisasjoner har sine retningslinjer, og utarbeide disse frem til neste forbundsting.

 

DSSN Forbundsting 28.02.2016

Det er 26 klubber representert på tinget, med til sammen 44 stemmer.

Valg av ordstyrer

Jens Magne Andreassen blir valgt.

Valg av referent

Anders Christiansen referent

Godkjenning av alle årsberetninger 2015

Ingen kommentarer av betydning.

Gjennomgang av strategiplan

Forbundet har engasjert et mediebyrå for å hjelpe til med å utarbeide en strategiplan. Forbundet har i den forbindelse blitt oppmerksomme på at symboler som norrøn mytologi, halvautomatiske rifler malt i det Norske flagget o.l. bør unngås, da dette kan virke negativt hos opinion. Dette kan for noen virke nasjonalistisk, og er stikk i strid med hva hensikten til slike avgjørelser i utgangspunktet er.
Det er utarbeidet et dokument som en del av strategiplanen, som skal kunne legges frem i møter med POD, politikere, journalister osv, for å enkelt kunne forklare hva sporten vår er, og hva den innebærer.

Gjennomgang av regnskapet for 2015

Moss Pistolklubb har følgende innspill til budsjettet.

 • Spørsmål om bruken av juridisk bistand.
  MPK ser dette i sammenheng med tingets beslutning i 2014, hvor det ble bestemt å etablere et juridisk fond til eventuell bruk i forbindelse med våpenlov. Hva er disse pengene brukt til? Hvordan har disse pengene blitt brukt til det beste for DSSN sine medlemmer?
 • MPK påpeker at det er brukt store summer til innføring av nytt dataverktøy. MPK lurer på om styret har kvalitetssikret dette firmas leveringsevne.
 • MPK påpeker at det er gjennomført dyre styremøter som med fordel kan vurderes gjennomført via elektroniske hjelpemidler.
  Se bilde for for detaljer.

Moss innsigelser

Svar fra styret til MPK

 • Juridisk bistand. Det er ikke brukt noe av det juridiske fondet til saken med informasjon som har blitt lest av en uvedkommet person. (Tidligere webmaster). Denne person ble ekskludert fra DSSN på forbundstinget i 2015. I denne saken ble et juridisk firma kontaktet for å sørge for at denne prosessen ble gjennomført på en korrekt måte for å sørge for at både DSSN sine rettigheter og vedkommende persons rettigheter skulle bli ivaretatt. Beløpet inkluderer også en gjennomgang av reiseregninger for styrets reiser på grunn av rykter rundt uryddighet rundt reiser.
 • Ny Webløsning. Det har vært satt i gang et arbeid med ny webløsning etter skifte til ny webmaster. Prosjektet har vært delt inn i tre faser:
  - Medlemsinfo
  - Webside
  - RO-del
  Disse tre fasene skulle gjennomføres fase for fase, men det har vist seg at de gikk inn i hverandre. Ulempen med prosjektet er at det har vist seg at å gi mer arbeid og ikke gitt den løsningen som DSSN var ute etter. Framtidsplan til leverandøren ble informert til styret den 19.02.2016. Løsningen var klar for leverandør sommeren 2015 mener leverandøren og de kommer med forslag til at prosjektet skal ferdigstilles for ARGOs regning innen 01.04.2016.

Kommentarer til regnskapet

Kundefordringer er ikke korrekt satt opp. Det kan gi et potensielt feil bilde av den økonomiske situasjon. Det ligger et potensielt underskudd på ca. 350.000,- på grunn av dette for året 2015. Det kom et forslag fra salen at kundefordringer legges inn for regnskapet 2015, det ble vedtatt.

Budsjett 2016

 • Kundefordringer settes inn budsjettet for 2016
 • Budsjettposten NROI ble diskutert, hensikten med økningen er å tilby ROer reisestøtte og evt. tapt arbeidsfortjeneste til å reise til matcher utenfor Østlandet. Det er tre matcher som dette skal prøves i for 2016 sesongen. OCC, Viking og MSS.

Budsjettet for 2016 ble vedtatt i all hovedsak som forslaget fra styret var.

Kontingenten for 2017

Kontingenten for 2017 vedtas lik (kr. 600,-) som kontingenten for 2016.

Valg

Det ble av en privatperson (nevner ingen navn) presentert et mistillitsforslag mot fire av styrets medlemmer, Kyrre, Anders, Roar og Rune. Grunnlaget for at det stilles mistillit mot disse fire er at styret har behandlet ekskluderingsforslag mot Kyrre med bakgrunn i hans handlinger. Mistillitsforslaget tas ikke hensyn til, og blir forkastet av salen.

Valgkomitéen har kun en innstilling til valget, og det er Hugo Hansen til Styremedlem som erstatning for Roar Moe, som har valgt å gi seg som styremedlem. Det blir fra salen oppnevnt et benkeforslag, der Espen Fiskebeck blir foreslått.

Valget blir gjennomført skriftlig, og følgende personer ble valgt:

 • Morten Kløv ble gjenvalgt som President med 44 stemmer.
 • Rune Vikeby ble gjenvalgt som styremedlem med 38 stemmer
 • Nytt styremedlem er Espen Fiskebeck med 44 stemmer.
 • Hugo Hansen fikk 6 stemmer, og ble dermed ikke stemt inn i styret.

Revisorer
Bjørn Terje Lindblad og Jørgen Løe ble gjenvalgt som revisorer.

Valgkomité
Tre av fire medlemmer av valgkomitéen trekker seg, og Bjørnar Osnes stiller til gjenvalg.
Det blir benkeforslag fra salen på:

 • Eirik Aanonsen
 • Tore Varlid
 • Elisabeth Wiel
 • Hans Petter Lie
 • Pål Ripnes

Valget blir foretatt skriftlig. Den nye valgkomitéen er:

 • Tore Varlid
 • Elisabeth Wiel
 • Hans Petter Lie
 • Pål Ripnes

Disse fire får i oppgave å selv bestemme leder av valgkomitéen.

Sted for neste forbundsting.
Gardermoen er valgt som sted.

 

Posted in Matchrapporter, Ukategorisert and tagged , , .

Joakim

Joakim er en av initiativtakerne til Hitfactor, og startet Hitfactor i 2014.
Joakim har skutt IPSC siden 2013, og holder seg normalt sett i Production-divisjonen.
Han liker også å hjelpe nye skyttere, så har du noen spørsmål, kontakt han gjerne om det er på banen, facebook eller epost.